Công văn số: 2485/UBND-GD&ĐT về việc phòng chống dịch Covid-19 đầu năm học 2020 - 2021. (29/08/2020 9:36)

Thực hiện hướng dẫn liên ngành số 2686/HDLN: GDĐT-YT ngày 25/8/2020 của Sở Y tế - Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phòng chống dịch bệnh Covid - 19 đầu năm học 2020 - 2021; Công văn số 2654/SGDĐT-CTTT ngày 19/8/2020 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19; Công văn số 2380/UBND-VP ngày 18/8/2020 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc thực hiện Công điện khẩn số 07/CĐ-UBND ngày 18/8/2020 của UBND thành phố Hà Nội. UBND Quận Bắc Từ Liêm đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường mầm non, tiểu học, THCS, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên đị bàn Quận thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 đầu năm học 2020 - 2021 với các nội dung: